İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
 • Saha Denetim ve Durum Raporlama, Risk AnaliziOpen

  ►Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri belirlemek
  ►Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskleri değerlendirmek
  İşyerindeki düzenin korunmasını sağlamak
  ►Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak değerlendirmek
  ►Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirlemek
  ►Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak

 • Acil Eylem PlanıOpen or Close

  ►Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak.
  ►Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak, acil durum planlarını hazırlamak.
  ►Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlamak, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlamak.
  ►İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmak.

 • Patlamadan Korunma

  ► İşyerinizde, patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, işçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak için gerekli olan dökümanı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 • Çalışanların EğitimiOpen or Close

  15 Mayıs 2013’te resmi gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ in Madde 6-(1)’e göre;
  ‘’ İşveren, çalışanlara işe başlamadan önce Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde işyerine özgü riskler de dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.’’
  Bu yönetmeliğin Ek-1’ de tanımladığı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, tüm çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimleri verilmelidir.

  1. Genel konular
  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
  d) Ergonomi,
  e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı.
  2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik risk etmenleri,
  ç) İlkyardım ve kurtarma.
  3. Teknik konular
  a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f) İş kazalarının sebepleri,
  g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması.
  ğ) İş hijyeni

 • İsg Kurulu Oluşturma

  ► İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personeli, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, varsa sivil savunma uzmanı, işyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, varsa işyerindeki yetkili sendika temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri kişi ve çalışan temsilcisinden oluşan isg kurulunu oluşturmak

 • Çalışan Temsilcisi Seçimi

  ► Çalışanların kendi aralarında kapalı oylama yöntemiyle çalışan temsilcisini seçmesini sağlamak

 • Rehberlik Ve Danışmanlık

  ► İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • Ortam Ölçümleri

  ►Gerekli ortam analizlerini yaptırmak ve sonuçlar hakkında raporlama yapmak

  - İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
  - İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
  - İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
  - İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
  - İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
  - Gürültü Haritası
  - İşyeri Organik Buhar Ölçümü
  - İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
  - İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
  - İşyeri Titreşim Ölçümü

 • Ramak Kala Olaylarının Raporlanması

  ► Ramak kala olay; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. İstatistiklere göre her 300 ramak kala olayında 29 yaralanmalı kaza, her 29 yaralanmalı kazada 1 ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza gerçekleşmektedir. Bu bakımdan ramak kala kayıtlarının tutulması işyerinde iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır. İş güvenliği uzmanının bir diğer görevi de ramak kala olaylarının raporlanmasını sağlayarak olası iş kazalarını önlemektir.

 • İlgili Birimlerle İşbirliği

  ► İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
  ►İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 • Periyodik Teknik Kontroller

  25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ne göre kontrole tabi iş ekipmanlarının belirlenmesi ve hazırlanacak plan çerçevesinde teknik kontrollerinin yapılması;

  ► Çözüm ortaklarımızla birlikte tüm periyodik kontroller ve ölçümleri yapıp rapor halinde sunmak.

  Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü;

  - Forklift Periyodik Kontrolü
  - Transpalet Periyodik Kontrolü
  - Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
  - Vinç Periyodik Kontrolü
  - Caraskal Periyodik Kontrolü
  - Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
  - Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
  - Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
  - Manlift Periyodik Kontrolü
  - Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

  Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü;

  - Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
  - Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
  - Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
  - Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
  - Kompresör Periyodik Kontrolü
  - Hidrofor Periyodik Kontrolü
  - Hava Tankı Periyodik Kontrolü
  - Otoklav Periyodik Kontrolü
  - Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
  - LPG Tankı Periyodik Kontrolü

  Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz;

  - Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
  - Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
  - Makinaların Topraklama Ölçümü
  - Jenaratör Topraklama Ölçümü
  - Paratoner Topraklama Ölçümü
  - Elektrik Trafosu Yağ Testi
  - Aydınlık Şiddeti Ölçümü
  - Termal Kamera Ölçümü
  - Katotik Koruma Ölçümü
  - Harmonik Ölçüm

 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi Ve Kullanımı

  ► İşe ve işçiye uygun kişisel koruyucu donanımı seçmek, kullanımını sağlamak, işçiye kişisel koruyucu donanım hakkında gerekli eğitimi verip bu konuda bilgilendirmek,

 • Ohsas 18001 Dökümantasyonu

  ► OHSAS 18001, BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” standardıdır.
  ► OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.
  ► OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
  ► OHSAS 18001 dökümantasyonu konusunda rehberlik etmek

 • İç Tetkik

  ► Uygulanacak standart dâhilinde, iş sağlığı ve iş güvenliğini programı çerçevesinde kuralların, mevcut formatla iç tetkikini yapmak.

 • İş Güvenlik İç Yönergesi (İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönerge)

  ► Uygulanacak iç yönerge ile işyerinde çalışan personelin ve idari personelin iş kanunu, iş güvenliği, işçi sağlığı konularındaki yasal mevzuat kapsamında işyerinde düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak, üretimi artırmak, toplam kaliteyi arttırarak işverenlerin ve işçilerin hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, işyerinin özelliklerine göre taraflar arasında doğabilecek aksaklıkları ve işyerinde yasa dışı tutum ve davranışları önlemektir.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği El Kitabı

  ► Hazırlanacak el kitabı ile faaliyetlerin; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin tüm maddelerine uygunluğunu göstermektir. Tarif edilen iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulanacak faaliyetlerin şartlarının sağlandığını açıklar. Bu kitapta fonksiyonları tanımlanmış her yönetici / bölüm / çalışan kendi yetki düzeyinde kitabın şartlarını yerine getirme sorumluluğu belirtilecektir.

 • Yıllık Çalışma Planı

  ► Dökümante edilen yıllık plan ile, iş sağlığı ve iş güvenliği programı çerçevesinde uygulanacak faaliyetlerin aşamalı takibini sağlamak.

 • Yıllık Değerlendirme Raporu


  ► İş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yapılmış olan bütün değerlendirmelerin, yıllık faaliyet raporu doğrultusunda dökümante edilmesini sağlamak.

  NOT: 6331 Sayılı İSG Kanunda yer alan yukarıdaki zorunluluklarını yerine getirmeyen işletmeler için aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezaları belirlenmiştir.

  Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları
     
  Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2012 

  Miktar

  2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)(Yeniden Değerleme Oranı % 7,8)   

  Açıklamalar

  MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülüğü  26/1-a 4/1-aİş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2.000 2.156 Türk Lirası / her yükümlülük için
  26/1-a 4/1-bİşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2.000 2.156 Türk Lirası / her yükümlülük için
  MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 26/1-b 6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5.000 5.390 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.000 5.390 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2.500 2.695 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  26/1-b 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1.500 1.617 Türk Lirası
  26/1-b 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1.500 1.617 Türk Lirası
  26/1-b 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1.000 1.078 Türk Lirası / her tedbir için
  26/1-b 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1.500 1.617 Türk Lirası
  MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 26/1-c 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1.500 1.617 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
  26/1-c  8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

   

   

  1.500 1.617 Türk Lirası
   MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 26/1-ç 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.000 3.234 Türk Lirası
  4.500 4.851 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  26/1-ç 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. 1.500 1.617 Türk Lirası 
  MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım 26/1-d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her yükümlülük için
  1.000 1.078 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  MADDE 12 – Tahliye 26/1-d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

  Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

  Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

  1.000 1.078 Türk Lirası / her yükümlülük için
  1.000 1.078 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 26/1-e 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1.500 1.617 Türk Lirası / her yükümlülük için
  26/1-e 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. 2.000 2.156 Türk Lirası
  26/1-e 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 2.000 2.156 Türk Lirası
  MADDE 15 – Sağlık gözetimi 26/1-f 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her çalışan için
  26/1-f 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her çalışan için
  MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirilmesi 26/1-g Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her çalışan için
  MADDE 17 – Çalışanların eğitimi 26/1-ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her çalışan için
  MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması 26/1-h Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / her aykırılık için
  MADDE 20 – Çalışan temsilcisi 26/1-ı 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek. 1.000 1.078 Türk Lirası
  26/1-ı 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. 1.500 1.617 Türk Lirası
  26/1-ı 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. 1.000 1.078 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
  MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu 26/1-i İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. 2.000 2.156 Türk Lirası / her aykırılık için
  MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 26/1-j

  23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

  5.000 5.390 Türk Lirası
  MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu . 26/1-k 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. 5.000 5.390 Türk Lirası
  MADDE 25 – İşin durdurulması 26/1-l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek. 10.000 10.780 Türk Lirası
  26/1-l 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. 1.000 1.078 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için
  1.000 1.078 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)
  MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 26/1-m Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. 50.000 53.900 Türk Lirası
  Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 80.000 86.240 Türk Lirası
  İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. 80.000 86.240 Türk Lirası
  Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. 80.000 86.240 Türk Lirası
  MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 26/1-n 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. 1.000 1.078 Türk Lirası / her hüküm için
  1.000 1.078 Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

  Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
  6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

  Kanun Maddesi

  Ceza Maddesi

  Konu

  2012

   

  Miktar

   

  2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)

  ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,8)

   

  Açıklamalar

  MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar 

  107/1-a

  Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.   10.873

   

  11.721

  Türk Lirası
   MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu

   

   

   

  107/1-b

  İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.  10.873

   

  11.721

  Türk Lirası
  MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık 

  107

  İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.   10.873

   

  11.721

  Türk Lirası

  Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.